תנאי שימוש ספקים ב MyPips

 1. כללי

MyPips בע"מ ("החברה") הינה המפעילה של אתר "MyPips" שכתובתו    https://mypips.app  ("האתר") המשמש כפלטפורמה אשר במסגרתה צרכנים פרטיים או בתי עסק שונים ("צרכן(נים)") יכולים לרכוש מוצרים שונים ישירות מספקים (להלן "ספק(ים)").

  1. תנאי השימוש הללו ("תנאי השימוש") מהווים הסכם בעל תוקף משפטי בין הספק לבין החברה. השימוש של הספקים באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר. תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמת הספק ואישורו לאמור בתנאי שימוש אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימוש הספק באתר מכל סיבה, לרבות אם הספק לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש. תנאי השימוש של הצרכנים באתר ובשירותים הקיימים בו מופיעים בכתובת: http://mypips.info/terms.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. יום עדכון תנאי השימוש מופיע מטה בתחתית מסמך זה.
  3. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד.
 1. הרשמה לאתר
  1. כדי להירשם כספק באתר, הספק יתבקש למסור לחברה מספר פרטים אודות הספק ולאחר מכן ייפתח עבור הספק חשבון שימוש באתר ("חשבון"). פרטים אלו נושאים אופי אישי. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים במדיניות הפרטיות של החברה בלינק: http://mypips.info/privacy ("מדיניות הפרטיות").
  2. הספק מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודות הספק, וכן מתחייב הספק כי יש לו זכות לספק מידע זה.
 2. מסלולים לתשלום ותנאי תשלום
  1. ביצירת החשבון באתר, הספק יתבקש לבחור מסלול תשלום. אם ברצון הספק לעבור אל מסלול תשלום אחר, על הספק לשלוח מייל אל: [email protected]. מעבר למסלול תשלום אחר כפוף לאישור מראש ובכתב מצד החברה.
  2. תנאי תשלום. על הספק לשלם את דמי השימוש תוך 7 ימים מסוף כל חודש. החשבונית תישלח אל כתובת המייל שקיימת בחשבון
 3. אחריות על עסקאות באתר
  1. החברה אינה ולא תהיה צד, ישיר או עקיף, לעסקת רכישה שתבוצע בין הצרכן לבין הספק (או לבין כל צד שלישי אחר). החברה לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים לעסקה. ואולם, היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של צרכן או ספק, סיוע כאמור לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.
   באותו אופן, לא יתפרש דבר בהסכם אשר נכרת בין הספק לבין הצרכן, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין עסקה בין הספק לבין הצרכן.
 4. הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה
  1. החברה תעשה מאמצים סבירים לתחזוקה שוטפת של האתר, אך מובהר כי החברה (ומי מטעמה) לא תהיה אחראית ולא תישא בנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מקריים, שיגרמו תחת תנאי שימוש אלה ו/או השירותים אשר יינתנו על ידי החברה אל הספק ו/או שימוש במידע (כהגדרתו להלן), לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה מאובדן מידע, אובדן רווחים, אובדן זמן, פגיעה בלוחות זמנים ו/או כל מעשה או מחדל מצד צרכן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה ובו בית משפט יכריע כי לחברה כן הייתה אחריות במסגרת היחסים בינה לבין הספק, מוסכם בין הצדדים כי גובה האחריות של החברה במקרה כזה יוגבל לסכום שהספק שילם בפועל לחברה במהלך 6 החודשים אשר קדמו לאירוע בגינו נקבעה אחריות.
  2. הוראות סעיף 5 זה מצויים בבסיס הסכמת החברה להעניק שירותים לספק ומהווה תנאי יסודי בהסכם זה.
 5. קניין רוחני
  1. כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. על אף האמור לעיל, מידע (כמוגדר לעיל) אשר יספק הספק לחברה באמצעות האתר ו/או החשבון, יהיה רכושו של הספק ("מידע"). הספק מעניק בזאת ומתחייב להמשיך להעניק לחברה רישיון, תחת תנאי ההסכם, להשתמש במידע לעיל.
  2. בכפוף לאמור בסעיף ‏6.1 לעיל, שימוש הספק באתר מוגבל להצעת מוצרים לצרכן. למעט שימוש זה, הספק אינו יכול לעשות שימוש אחר באתר או בתכניו, לרבות להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
 6. שיפוי
  הספק מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח,  תשלום או כל הוצאה שייגרמו להםובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפטעקב תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כלפי החברה כתוצאה מפעולות או מחדלים של הספק או טענות של מי מהעובדים של הספק כי הם עובדים של החברה.
 7. שונות
  1. העדר יחסי עובדמעביד. בין החברה לבין הספק ו/או מי מטעמו אין ולא יהיו יחסי עובדמעביד, יחסי שותפות, יחסי שליחות, נציגות ו/או כל יחסים דומים אחרים. הספק הינו קבלן עצמאי. בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שכרם של עובדי הספק וזכויותיהם הסוציאליות וכל תשלום המגיע להם ו/או שיש לשלמו בגינם על פי כל דין ו/או הסכם (קיבוצי ו/או אישי) בשל מעמדם כעובדי הספק, לרבות תשלומי ביטוח ותשלומים לרשויות המס ולמוסד לביטוח הלאומי, ישולמו ישירות על ידי הספק ועל חשבונו בלבד.
  2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמהתנאי שימוש אלו יגברו.
  3. ככל שסעיף או סעיפים מתנאי שימוש אלה יהיו חסרי תוקף או בטלים או שלא ניתן לאוכפם, יוחלפו על ידי סעיף הניתן לאכיפה, אשר יהיה בעל אותה משמעות או משמעות הקרובה ביותר האפשרית, ולא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי תנאי שימוש אלה, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.
  4. הסכמות מי מהצדדים לסטות מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, תהיה בכתב בלבד ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
  5. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תלאביב יפו.

   

עודכן ביום 29 בינואר, 2020
גרסה 1.2